ladakh-2012-8-01-0552.jpg - Photography by Thibault Naline

  • ladakh-2012-8-01-0552.jpg

  • From the Album Landscape